Inschrijven

Geef een korte toelichting waar jouw interesses liggen
CoolJob neemt privacy zeer serieus en zal jouw aangeleverde gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze pagina staat het privacy reglement van CoolJob (“Privacy Reglement”). We raden je aan dit Privacy Reglement aandachtig door te nemen.

Privacy Statement
dd. 02.10.2018
BuildingJobs neemt privacy zeer serieus en zal jouw aangeleverde gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze pagina staat het privacy reglement van BuildingJobs (“Privacy Reglement”). We raden je aan dit Privacy Reglement aandachtig door te nemen.

1. Wie is BuildingJobs?
BuildingJobs verzamelt de door jou verstrekte persoonlijke gegevens (hierna:“Persoonsgegevens”), zodat je gekoppeld kan worden aan één of meerdere vacatures (hierna:“Dienstverlening”). BuildingJobs is gevestigd te Rijen aan de Hoofdstraat 23, 5121 JA en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18086098. Hieronder vallen ook de bedrijven CoolJob en InstallatieVacaturebank.

2. Welke informatie wordt door BuildingJobs verzameld en verwerkt?
Om gebruik te kunnen maken van de Dienstverlening die BuildingJobs aanbiedt, moet je een persoonlijk profiel aanmaken. Bij het aanmaken van dit persoonlijk profiel moet je een aantal Persoonsgegevens invullen. Nadat je deze gegevens hebt ingevuld wordt automatisch een profiel aangemaakt. Dit profiel bevat de gegevens die je hebt opgegeven tijdens het aanmaken van het persoonlijk profiel.
Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens, bij inschrijving:
• NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
• geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
• curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
• andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van jou als kandidaat, bijvoorbeeld salarisindicatie, beschikbaarheid, referenties en getuigschriften;

Automatisch gegenereerde informatie
BuildingJobs verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van de Dienstverlening. Deze informatie bestaat onder meer uit je IP-adres (het nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), de datum van het invullen van de Persoonsgegevens, en "cookies". Voor zover BuildingJobs deze informatie gebruikt, is het altijd geanonimiseerd.

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt BuildingJobs ze?
Ter uitvoering van de Dienstverlening maakt BuildingJobs gebruik van cookies die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Cookies zijn kleine stukjes informatie die onze server naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.
In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van jouw pc, door jou aangegeven voorkeuren en de tips en discussies waarop je bent geabonneerd) om een volgend gebruik van de Dienstverlening te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast je IP-adres geen naam- of adresgegevens of andere Persoonsgegevens. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van de Dienstverlening geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de Dienstverlening of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) de Dienstverlening. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browser instructies of de help functie van je browser raadplegen.
Als je wel gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat je uitlogt indien je een openbare computer verlaat.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op hun servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere Dienstverleningen aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

4. Voor welke doeleinden zal BuildingJobs gegevens over jou gebruiken?
Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling / werving & selectie, loopbaanbegeleiding.
Meer specifiek, jouw persoonsgegevens worden verwerkt om:
• met je te communiceren;
• je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-alert);
• jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (enkel indien dit voor de functie echt relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven);
• inzicht te krijgen in bedrijven waar of via wie je mogelijk ingezet kunt worden of hoe we je kunnen ondersteunen of adviseren bij het zoeken naar werk;
• je voor te stellen bij onze opdrachtgevers;
• jouw loopbaan te begeleiden.

BuildingJobs gebruikt automatisch gegenereerde data voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van haar website en de Dienstverlening. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (geen Persoonsgegevens).
Bewaartermijnen
De bewaartermijnen die BuildingJobs hanteert zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat jouw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk. Voor bovenstaande doelen en doelgroep is dit over het algemeen een periode van twee, vijf of zeven jaar.
Dat betekent:
• Jouw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot vijf jaar na het laatste contact. Je krijgt voor het verstrijken van deze periode een bericht van ons dat je bij ons staat ingeschreven;
• Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, kun je dit doorgeven aan jouw contactpersoon die er dan voor zorgt dat jouw gegevens verwijderd worden.

Gebruik door derden
Zonder jouw expliciete toestemming zal BuildingJobs jouw Persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). BuildingJobs kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de Dienstverlening aan jou en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres). Ten slotte kan BuildingJobs jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

5. Op welke wijze beschermt BuildingJobs jouw Persoonsgegevens?
BuildingJobs zal jouw Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de wet verwerken.
BuildingJobs vereist dat je de gegevens invult waar een asterisk (*) achter staat. Het is niet verplicht om de gegevens in te vullen waar geen asterisk (*) achter staat.
BuildingJobs zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
BuildingJobs zal de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

6. Doorgifte buiten de EU
Voor zover Persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden in overeenstemming met dit Privacy Reglement, en deze derde partijen zijn gevestigd buiten de Europese Unie, gebeurd een dergelijke doorgifte enkel indien dat land een passende beveiligingsniveau waarborgt, of indien de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en BuildingJobs, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van jou en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst. Door het gebruik van de Dienstverlening geef je actief toestemming om de gegevens buiten de Europese Unie door te geven.

7. Overdracht onderneming
Het kan voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van BuildingJobs worden overgedragen aan een derde partij of dat BuildingJobs fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw Persoonsgegevens worden overgedragen.

8. Inzage in en corrigeren van jouw Gegevens
Je kunt te allen tijde (de verwerking van) jouw Persoonsgegevens inzien of corrigeren. Je zult daarvoor in moeten loggen op je eigen profiel. De eventuele wijzigingen kunnen daar worden doorgevoerd.

Ten aanzien van de Persoonsgegevens die niet in je profiel te vinden zijn, bijvoorbeeld IP-adres, kan je je vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot BuildingJobs wenden met het verzoek je mede te delen of jouw Persoonsgegevens worden verwerkt. BuildingJobs deelt je schriftelijk binnen vier weken mee of jouw Persoonsgegevens worden verwerkt. Vervolgens kan je BuildingJobs verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. BuildingJobs deelt je binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk mede of dan wel in hoeverre hij aan het verzoek voldoet. Een weigering is met redenen omkleed. Een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd.

Bij verwijdering van Persoonsgegevens zullen wij enkel een geanonimiseerde archiefkopie van de gegevens bewaren. Als jouw Persoonsgegevens ook toegankelijk waren voor derden die de Dienstverlening gebruikten, zijn wij niet in staat om jouw gegevens uit hun systemen te verwijderen. Je zult in dat geval die derden zelf aan moeten spreken op verwijdering van de gegevens.

Wanneer je niet langer of juist wel informatie van BuildingJobs of van derden wenst te ontvangen, kan je jouw voorkeuren wijzigen door in te loggen op je profiel en je instellingen wijzigen.
9. Gegevensverwerking zakelijke relaties
We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen:
• voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten;
• een zakelijke relatie te onderhouden;
• een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van onze zakelijke relaties:
• naam en contactgegevens;
• functie;
• gegevens van het bedrijf waarvoor je werkt of vertegenwoordigt;
• gegevens om een goede relatie met je kunnen onderhouden.

Wij verzamelen deze persoonsgegevens om:
• een overeenkomst met je te kunnen vastleggen, onderhouden en na te komen;
• met je te kunnen communiceren;
• een goede zakelijke relatie met je te onderhouden;
• je aanbiedingen te kunnen doen, relatiegeschenken te verstrekken en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten;
• je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, events en promotie-acties die voor je interessant kunnen zijn;
• om te kunnen factureren;
• om je en/of jouw collega’s toegang te verstrekken tot de portal en het accountbeheer in te regelen;
• voor rapportagedoeleinden (bijvoorbeeld om de juiste persoon de juiste rapportage te verstrekken).

Hoe lang bewaren wij zakelijke persoonsgegevens
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de relevantie van de gegevens voor het onderhouden van of vastleggen van onze relatie en de overige hierboven genoemde doelen, toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat jouw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk.

10. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van BuildingJobs?
Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op Persoonsgegevens die via onze websites zijn verkregen. Op de website kunnen mogelijk ook links naar websites van derden staan. BuildingJobs accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of Dienstverleningen van derden.

11. Mogen minderjarigen gebruik maken van BuildingJobs?
BuildingJobs is bedoeld voor personen die 18 (achttien) jaar of ouder zijn. Indien je jonger bent dan 18 (achttien) jaar mag je geen gebruik maken van de Dienstverlening.

12. Kan dit Privacy Reglement worden gewijzigd?
Dit Privacy Reglement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website.

13. Vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Reglement dan kun je een e-mail sturen aan BuildingJobs: info@buildingjobs.nl. Privacy verantwoordelijke is Dorine Kin.
Ja
CAPTCHA Image Herlaad captcha Speel captcha